Bóbita Tehetségműhely

„Bóbita” Inter-, és intraperszonális tehetségműhely bemutatása

A tehetségműhelybe minden nagycsoportos óvodás bekerül.
A tehetséggondozás célja a gyermekek cselekvésbe ágyazva játékos formában szerez zenek tudást önmagukról, másokról, az elfogadásról, együttműködésről. Fontos feladat képességeik edzése, hogy majdan önmegismerővé, önelemzővé, önfejlesztővé és önerősítővé váljanak.
Műhelyem legfontosabb alapelve, hogy mindenki jó valamiben, ezt felismerve, előtérbe helyezve, erősítve reális énképet alakítsak ki, mely a későbbi boldogulás alapfeltétele lesz.
A hagyományos pedagógiai módszerek mellett a bátorító pedagógia elveit tartom szem előtt. Fontos, hogy a gyermekek szabadon, egymást tiszteletben tartva fejezzék ki véleményüket. Feladattudatuk, feladattartásuk fejlődjön.
A műhelytalálkozásokra heti rendszerességgel kerül sor, mely alkalmakkor a rituálék és szabályok segítik a gyermekekben a biztonságérzés kialakulását. Nyitott, őszinte kapcsolat kialakításával törekszem arra, hogy a gyermekek bizalommal forduljanak hozzám esetleges problémáikkal, félelmeikkel.

 

Műhelyvezető: Pásztor Éva óvodapedagógus, pszichopedagógus, tehetségfejlesztő pedagógus

A fejlesztőprogramom kidolgozása 2006-ban kezdődött el és azóta időről-időre igyekszem megújítani, fejleszteni. A kor elvárásaival, a tudomány fejlődésével lépést tartva igyekszem játékos együttléteinket minél színesebbé, játékosabbá tenni.

A célok megvalósulása érdekében a mese, a fantázia és a kreativitás erejét használom ki.

A tevékenységek sokszínűségével törekszem kibontakozatni a gyermekekben az eredeti és rugalmas gondolkodást.

A gyermekek személyisége eltérő, és
képességeiben, adottságaikban is különbözőek.
Vannak erősségeik, gyengeségeik. Az erősebb
oldal támogatásán keresztül kompenzálódnak,
fejlődnek a gyengébb képességeik is.