Adatkezelési tájékoztató

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket
az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data
Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében
felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a
hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően
végezzük.

Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

A weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: Adatkezelő):

Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsőde

Elérhetőségeink:

Postai címünk:

5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 62.

Email címünk:

ovoda@veszto.hu

Telefonszámunk:

+3666476010

Adatvédelmi tisztviselőnk neve:

Hanganov Kft.

Elérhetősége:

dpo@hanganov.hu

Az adatkezelés alapelvei

Elkötelezettek vagyunk a weboldalt felkereső látogatóink és
minden érintett személyes adatainak védelmében egyaránt, kiemelten fontosnak
tartjuk információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását.

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk
minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes
adatok biztonságát garantálja.

Amennyiben olyan kérdése merül fel, amely jelen adatkezelési
tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot
velünk fenti elérhetőségeinken! Törekszünk arra, hogy minél gyorsabban
válaszoljunk Önnek, viszont amennyiben kérdése megfelelő megválaszolása több
időt vesz igénybe, akkor legfeljebb 15 napon belül vállaljuk annak
megválaszolását.

Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével
kapcsolatban írásban (emailben, illetve postai címünkre megküldött levélben)
vagy szóban (telefonon). Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonon történő
megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igénye indokolja
(pl.: adatainak törlését kéri) –, akkor azonosítanunk kell abból a célból, hogy
jogosult-e a kérésre, mielőtt teljesítjük azt. Ha az azonosítás nem lehetséges,
akkor kizárólag általános tájékoztatást adhatunk az adatkezeléssel
kapcsolatban. Emiatt javasoljuk, hogy kérdését vagy igényét lehetőleg írásban
jelezze.

Alkalmazott jogszabályok

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a személyes adatok
kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt
jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük:

az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezés
 (általános adatvédelmi rendelet), vagy más
néven GDPR: General Data Protection Regulation;

2011. évi
CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról
.

Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek

Mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a személyes adatok
kezelése a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történjék. Amennyiben
úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek vagy bármilyen kérdése merülne fel ezzel
kapcsolatban, akkor kérjük, hogy jelezze Nekünk vagy adatvédelmi
tisztviselőnknek fenti elérhetőségeinken.

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén
további jogorvoslati lehetőségért – amennyiben az Adatkezelő az Ön jelzése
ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz
 fordulhat, alábbi elérhetőségein:

Hivatalos név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Postai cím:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefonszám:

 +3613911400

Email:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal:

www.naih.hu

A weboldalon kezelt adatok

Weboldalunk nyilvános tartalmát bárki – személyes adatai
megadása nélkül – megtekintheti, az nem kötődik regisztrációhoz vagy
bejelentkezéshez.

A weboldal meglátogatásával, használatával összefüggésben az
alábbiakban felsorolt adatokat kezeljük a jelen tájékoztatóban megfogalmazott
célból és ideig, továbbá az adatkezeléshez fűződő jogai érvényesítését a
következők szerint biztosítjuk:

Weboldalon megjelenített kép- és videófelvételek

Weboldalunkon beszámolunk az intézményünket érintő aktuális
hírekről, rendezvényekről, eseményekről, programokról, amelyek kapcsán kép-,
illetve videófelvételeket is megjelentetünk.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a weboldalunkon
megjelentetett kép- és videófelvételek tartalma ne sérthesse mások személyiségi
jogait vagy jogos érdekeit, s azok jogszerű felhasználására engedéllyel,
felhatalmazással rendelkezzünk minden esetben.

Az adatkezelés célja

A weboldal látogatóinak tájékoztatása.

Az adatkezelés jogalapja

Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU
általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról
és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre

A felvételeken szereplő, beazonosítható, felismerhető
természetes személyek képmása.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott
tartalom weboldalunkról történő törléséig.

Jogérvényesítés

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti
elérhetőségeinken vagy az adott rendezvény, program szervezőjétől, amennyiben
nem intézményünk szervezte azt.

Adatai törlését is kérheti, s kérésére azokat a
felvételeket, amelyeken beazonosítható, felismerhető, weboldalunkról
eltávolítjuk.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

A weboldalunkon nyilvánosságra hozott információkat bárki
megismerheti, megtekintheti, aki meglátogatja az oldalt.

Kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok

Weboldalunkon megtalálható elérhetőségeink bármelyikén
felveheti Velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes
adatait kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra használjuk, azokat nem
továbbítjuk.

Az adatkezelés célja

Az érdeklődőkkel, illetve ügyfelekkel történő kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja

Érdeklődés, tájékoztatás kérése esetén önkéntes
hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete
(GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre

A kapcsolatfelvétel során az alábbi adatok közül az Ön által
önkéntesen megadottakat kezeljük:

– név,

– e-mail cím,

– telefonszám,

– cím (postacím).

Az adatkezelés időtartama

A kapcsolattartás céljából megadott személyes adatait a
kapcsolatfelvétel jellegétől függően különböző ideig kezeljük.

A szükséges tájékoztatás megadását követően nem őrizzük
tovább, kivéve, ha az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen
igény érvényesíthető, abban az esetben annak igazolhatósága céljából legfeljebb
5 évig megőrizhetjük.

Jogérvényesítés

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti
elérhetőségeinken.

Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben
azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan
rögzítettük azokat.

Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi
akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben
pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az Ön által megadott adatok megismerésére kizárólag
munkatársaink jogosultak.

Az adatkezelés biztonsága

Az általunk kezelt személyes adatok biztonsága érdekében
megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely szükséges
ahhoz, hogy az adatok védettek legyenek a véletlen törlés (megsemmisülés), a
jogosulatlan felhasználás vagy módosítás ellen. Az informatikai rendszereinkben
kezelt adatokhoz a hozzáférést jogosultsági rendszer alkalmazásával, kizárólag
munkatársaink számára engedélyezzük.

Fentiekkel gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz
illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne
továbbíthassa, valamint ne módosíthassa vagy törölhesse azokat.

Az adatok továbbítása

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem
rendelkezők számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben
továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képezhet ez
alól, ha az adatok továbbítását jogszabály előírja kötelezően számunkra, így
például egy esetleges hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.:
rendőrség, ügyészség, bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés
céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön
hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott feladatunk.

Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége

Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és
szükség szerinti módosítására, amely indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok
vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra alkalmazott technológia megváltozása
esetén egyaránt. Amennyiben a módosítás az önkéntes hozzájárulása alapján
kezelt személyes adatait is érinti, akkor erről haladéktalanul tájékoztatjuk, s
személyes adatai további kezelését felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem
járul hozzá újra.

A mindenkori hatályos Adatkezelési tájékoztató elérhető
mindig itt, a weboldalon nyilvánosan közzé téve.